Azet finance

Finanční magazín a rádce

OSVČ a daně – jak na ně? - AZET finance finanční magazín
Home Daně OSVČ a daně – jak na ně?
Daně

OSVČ a daně – jak na ně?

od redakce

Každá osoba, která má příjmy z činnosti, kterou provádí kontinuálně za účelem zisku, je povinna dle zákona se jednou ročně přiznat státu a odvést daň z příjmu. Jedná se o osoby, které nemají statut zaměstnance, tedy o osoby samostatně výdělečně činné, ať už to jsou řemeslníci, spisovatelé, účetní apod. Abychom mohli tuto daň vyčíslit a odvést, resp. zaplatit státu daně, je nutné zvolit způsob, jakým budeme příjmy a výdaje evidovat. Existují v podstatě tři základní způsoby, a to:

 1. vedeme daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
 2. uplatňujeme výdajový paušál
 3. vedeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

DAŇOVÁ EVIDENCE

Řídí se zákonem o dani z příjmů.

Daňovou evidenci je povinen vést každá FO nezapsaná v Obchodním rejstříku a každá FO, jejíž obrat nepřekročil 25 milionů za kalendářní rok. Tento způsob evidence znamená, že sbíráme a uchováváme všechny doklady za zboží či služby, které souvisí s výkonem našeho podnikání. Např. účtenky z benzínek za PHM, účtenky z obchodů za různé, např. papírenské zboží, drogerie apod.

Tyto pak evidujeme např. pomocí „Deníku příjmů a výdajů“ a „Peněžního a nepeněžního deníku“. Forma není striktně dána zákonem. Musí však obsahovat všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které v souvislosti s podnikáním vznikly v rámci kalendářního roku.

Příjmem ze samostatné činnosti, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) jsou:

 • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjem ze živnostenského podnikání,
 • příjem z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (např. insolvenční správce, správce pozůstalosti, správce svěřeneckého fondu), ale také poplatník bez příslušného oprávnění,
 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku,
 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Alternativou k daňové evidenci je tzv. VÝDAJOVÝ PAUŠÁL, to znamená výdaje uplatněné procentem z příjmů. Tyto výdajové paušály jsou dány vyhláškou MFČR. Všech paušálů se týká max. hranice, jejíž limity jsou následující:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (ostatní činnosti); nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

Výše uvedené maximální částky platí v případě, že poplatník neuplatňuje slevu na manželku (manžela) (§ 35ba, odst. 1 písm. b) ZDP) a/nebo daňové zvýhodnění na děti (§ 35c ZDP). V opačném případě je maximální částka vždy poloviční.

V případě, že podnikatel v rámci své činnosti přesáhne za bezprostředně předcházejících 12 kalendářních měsíců obrat 1 000 000 Kč, je povinen se registrovat jako plátce DPH. Přiznání k DPH se pak provádí za každý kalendářní měsíc.

V případě, že podnikatel používá ke své činnosti automobil, který eviduje v majetku jako automobil k podnikání, je povinen se registrovat k silniční dani. Přiznání k silniční dani se podává zpětně kvartálně (duben, červenec, říjen a prosinec).

Daňové přiznání je nutno podat a daň uhradit k 31.3., případně pokud daňové přiznání podává daňový poradce k 31.6. daného roku. V roce 2019 (tedy daňové přiznání za rok 2018) – jsou data následující: bez daňového poradce – nejpozději 3.4.2019, resp. s daňovým poradcem 3.7.2019.

Podnikatel je také povinen odevzdat Přehled příjmů a výdajů na příslušnou Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu, a to maximálně měsíc po podání daňového přiznání.

Podobné příspěvky

Vložit komentář